Mikä on yhteistyöelin?

Yhteistyöelin vahvistaa asukkaiden ja omistajien välistä kumppanuutta.

Mikä on asumisoikeusyhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välinen yhteistyöelin?

Lakisääteinen yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin on talojen omistajan asukkaiden välinen yhteistyöfoorumi, jolla on päätösvaltaa laissa mainituissa asioissa. Yhteistyöelin voi antaa myös suosituksia sellaisissa asukashallinnon piiriin kuuluvissa asioissa, joissa sillä ei ole päätösvaltaa.

Yhteistyöelimen tehtävänä on perehtyä yhteisöön, toimia asukkaiden edunvalvojana, auttaa asioiden valmistelussa johdolle ja tiedottaa asukkaille valmisteluprosesseista. Yhteistyöelin tarkastelee asioita asumisoikeusyhteisön kokonaisvaltaisen edun näkökulmasta. Asumisoikeuden haltijoiden edustaja ei ole yhteistyöelimen työskentelyssä ainoastaan oman kohteensa edustaja, vaan hän käsittelee yhtiön asioita kokonaisuutena. Yhteistyöelimen tarkoituksena on toteuttaa ja valvoa kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolista kohtelua ja kohteiden elinkaaritalouteen perustuvaa hoitoa yhtiössä.

Asumisoikeustaloa yhteistyöelimessä edustaa kohdekohtaisen asukastoimikunnan puheenjohtaja tai asukastoimikunnan sijasta valittu luottamusmies. Edustajat voidaan valita myös vaaleilla ja edustajat täytyy valita vaaleilla, jos yhteistyöelimen kokoonpanoksi tulisi muutoin yli 50 henkilöä. Äänivaltaa yhteistyöelimessä käyttävät yhteistyöelimeen valitut asumisoikeuden haltijat (45 §). Avaimella yhteistyöelimeen on päätetty valita 12 henkilöä kaudelle 1.1.2024-31.12.2025.

Yhteistyöelimellä on koko asumisoikeusyhteisöä koskevissa asioissa oikeus mm.

  • lausua asumisoikeusyhteisön talousarvioesityksestä, käyttövastikkeiden määritysesityksestä, tasaus ja jyvitysperusteista ja korjaustoimenpiteistä
  • tehdä esityksiä hoitojärjestelmän sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämiseen
  • osallistua perusparannusten valmisteluun
  • osallistua kilpailutusperiaatteiden laatimiseen sekä seurata kilpailutuksia
  • päättää järjestyssääntöjen sisällöstä
  • päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista
  • Tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja muista yhteisötason asukashallintoon liittyvistä asioista
  • Valita jäsenistään toimikunnan tai useampia toimikuntia hoitamaan yhteistyöelimelle kuuluvia asioita yhdessä yhteisön edustajien kanssa
  • Valita asukasedustajan ja varajäsen valtakunnalliseen asumisoikeusasioiden neuvottelukuntaan

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi yhteistyöelimellä:
• on oikeus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan talonomistajan talouden ja hallinnon hoitoa (53 §)
• on oikeus valita asukasedustaja ja varajäsen kustakin asumisoikeusyhteisöstä valtakunnalliseen asumisoikeusasioiden neuvottelukuntaan (54 §).
Yhteistyöelimen tehtävänä on perehtyä yhteisöön, toimia johdon keskustelukumppanina, auttaa asioiden valmistelussa hallitukselle ja tiedottaa asukkaille valmisteluprosesseista. Yhteistyöelin tarkastelee asioita asumisoikeusyhteisön kokonaisvaltaisen edun näkökulmasta. Asumisoikeuden haltijoiden edustaja ei ole yhteistyöelimen työskentelyssä ainoastaan oman kohteensa edustaja, vaan hän käsittelee yhtiön asioita kokonaisuutena. Yhteistyöelimen tarkoituksena on toteuttaa ja valvoa kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolista kohtelua ja kohteiden elinkaaritalouteen perustuvaa hoitoa yhtiössä.

Yhteistyöelimen kokous

Yhteistyöelin on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa käsittelemään asukashallinnon asioita. Se on myös kutsuttava viipymättä koolle käsittelemään asukashallinnon asiaa, jos sitä vaatii vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa varten.
• Yksi kymmenesosa äänioikeutetuista tarkoittaa yhteistyöelimen jäsenenä toimivia asumisoikeuden haltijoita.
• Yhteistyöelimen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai, jos heitä ei ole valittu, asumisoikeusyhteisö.
Kutsu yhteistyöelimen kokoukseen on toimitettava viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka, jos kokous järjestetään lähikokouksena, sekä mahdollisuudesta osallistua sähköisesti kokoukseen. Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava asumisoikeusasunnon postiosoitteella tai sähköpostilla, jos asumisoikeuden haltija on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa (47 §). Jos kokouksen koolle kutsuminen on laiminlyöty, ARA voi oikeuttaa jonkun asukkaista kutsumaan kokouksen koolle.

Toimivallan siirtäminen

Yhteistyöelin voi siirtää toimivaltansa jäsenistään valittavalle toimikunnalle. Yhteistyöelin voi päättää, että seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta yhteistyöelintä, vaan sille kuuluvat tehtävät tai osan tehtävistä hoitaa asumisoikeusyhteisö (45 §).

Yhteistyöelimen valitsema valvoja

Yhteistyöelimellä on oikeus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan asumisoikeusyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa.
Yhteistyöelimen valitsemalla valvojalla on oikeus yhteisö- ja kohdekohtaisiin tietoihin. Valvoja tarkastelisi yhteisötasolla kokonaisuutena esimerkiksi käyttövastikkeiden määrittämisperiaatteita, mutta ei välttämättä perehtyisi kaikkiin yksittäisiä kohteita koskeviin laskelmiin.

Katso lisää asumisoikeuslaista Finlexin sivuilta.