Näin asetut ehdolle ja äänestät vaaleissa

Avain Asuntojen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Asmo Maanselkä, miksi yhteistyöelimen vaalit järjestetään?

”Uusi asumisoikeuslaki haluaa lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Lain perusteluissa mainitaan, että uuden hallinnon tavoitteena on parantaa talojen kunnossapitoa ja lisätä asumisviihtyvyyttä. Se lisää asukkaiden pysyvyyttä ja siten vähentää kustannuksia, jotka peritään asukkaiden käyttövastikkeissa. Ympäristövaliokunta korosti myös, että toimiakseen hyvin asukashallintoelinten tulisi tuottaa asukkaille konkreettisia hyötyjä, ei vain lisää hallintoa.

Uusi asumisoikeuslaki määrää, että jos asumisoikeusyhteisöllä on alle 50 kohdetta, asukastoimikuntien puheenjohtajat tai valitut luottamusmiehet edustavat asukkaita yhteistyöelimessä. Jos kohteita on enemmän kuin 50, järjestetään vaalit. Avain Asunnoilla on yli 300 kohdetta ja reilut sata aktiivista asukastoimikuntaa. Laissa yhteistyöelimen tarkkaa kokoa ei ole määritelty. Olemme päätyneet 25 edustajaan. Se takaa asukkaiden hyvän edustuksen niin, että yhteistyöelimessä toimiminen on vielä tehokasta ja järkevää. Vaalipiirejä on kolme: Eteläinen, Keskinen ja Itä-Pohjoinen. Yhdestä vaalipiiristä edustajia valitaan samassa suhteessa kuin alueella on Avaimen kohteita.”

Miten vaalit hoidetaan?

”Vaalit alkavat kesäkuussa ehdokasasettelulla ja äänestäjäksi rekisteröitymisellä osoitteessa avainasunnot.fi/vaalit. Lain mukaan äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet asumisoikeuden haltijat. Äänestäjäksi voi rekisteröityä nettisivuilla 8.6.–31.7. Ehdokasasettelu tapahtuu nettisivujen kautta lomakkeella 8.–30.6. Pyrimme saamaan kaikki ehdokkaat nähtäviksi vaalisivuille heinäkuun alussa. Äänestää voi 8−21.8. tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla tulleen linkin kautta. Syyskuun 24. päivänä uudet edustajat kokoontuvat ensimmäistä kertaa ja järjestäytyvät toimikuntiin.”

Tuleeko yhteistyöelimeen valitusta edustajasta automaattisesti asukastoimikunnan puheenjohtaja?

”Ei tule, vaan asukaskokous päättää asukastoimikunnan kokoonpanon. Toki olisi suotavaa, että edustajalla olisi tietämystä talon asioista, mutta laki ei vaadi toimimaan asukastoimikunnassa.”

Miten olette huomioineet vaalien järjestämisessä läpinäkyvyyden ja reiluuden?

”Vaalit alkavat kesäkuussa ehdokasasettelulla ja äänestäjäksi rekisteröitymisellä osoitteessa avainasunnot.fi/vaalit. Lain mukaan äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ”Tiedotamme vaaleista, ehdolle asettumisesta ja äänestämisestä avoimesti. Olemme perustaneet vaaleja varten oman netti­sivun avainasunnot.fi/vaalit. Tarkistamme jokaisen ehdokkaan ja rekisteröityneen äänestäjän taustat eli vaalikelpoisuuden ja ajantasaiset yhteystiedot. Äänestyslinkki yksilöidään niin, että jokainen voi äänestää webropol-kyselyssä anonyymina. Päätimme toteuttaa vaalin sähköisenä. Ympäristövaliokunnan yleisperusteluissa hallituksen esitykseen HE 189/2020 todetaan, että kun kaikki kustannukset uudesta toimielimestä peritään viime kädessä asukkailta vastikkeiden muodossa, niin sähköisten menettelyjen lisääminen hillitsee kustannuspainetta.”

Miksi kannattaa olla aktiivinen vaaleissa?

”On tärkeää, että yhteistyöelimeen tulee ­aktiivisia asukasjäseniä, joilla olisi asiantuntemusta ruohonjuuritasolta ja halua kehittää yhteisömme asioita. Suuri osa ehdokkaista on äänestäjille tuntemattomia, joten ehdolle asettautuessa kannattaa perustella, miksi juuri häntä kannattaisi äänestää. Perustelut julkaistaan nettisivuilla, jossa äänestäjät voivat tutustua ehdokkaisiin. Ehdokkaaksi voi ryhtyä jokainen, joka täyttää kriteerit. Toiveena on kuitenkin, että tulevilla yhteistyöelimen jäsenillä olisi digi­valmiudet etätyöskentelyyn. Näin uudesta hallinnosta koituu vähemmän kustannuksia ­asukkaille.”

Lue lisää: Finlex, laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 45 §, 48 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210393


Asmo Maanselkä on toiminut ­Kristillisdemokraattien puoluesihteerinä ja vaalipäällikkönä vuosina 2011−2021. Puoluesihteerit kehittävät ja yllä­pitävät oikeusministeriön kanssa vaalijärjestelmää. Maanselkä oli mukana yhdistämässä Itä-Suomen vaalipiirejä vuonna 2013.

Teksti Katja Tarnanen kuvat haastateltavat ja Getty Images

Edellinen
Kukassa kaiken kesää
Seuraava
Asukkaiden iltaseminaari