Code of Conduct

Vastuullinen ja eettinen toimintatapa ovat liiketoimintamme kulmakiviä.

Code of Conduct

“Liiketapaohje määrää yhteisen tapamme toimia.”

Avaimen eettisen ohjeistuksen tärkein tehtävä on tarjota työntekijöille yhteiset pelisäännöt siitä, mikä Avain Yhtiöissä on sallittua ja mikä ei, mikä on yhteinen tapa toimia.

Tavoitteenamme on pitkäjänteinen liiketoiminta, joka perustuu eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Tämä liiketapaohje yhdessä johtamiskulttuurimme kanssa muodostavat kehyksen Avain Yhtiöiden toimintatavalle ja vahvistavat sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan. 

Suhtaudumme vakavasti tehtäväämme osaltamme kantaa vastuuta vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tarjoamisesta niitä tarvitseville ihmisille. Uudistumme asiakkaamme parhaaksi. 

Kun kohtaamme haasteita päivittäisessä työssämme, muistamme, että lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toimintatapa ovat liiketoimintamme ja menestyksemme kulmakiviä.

Noudatamme lakeja ja määräyksiä

 • Avain Yhtiöt harjoittaa liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti emmekä osallistu vilpilliseen toimintaan. 
 • Toimintaamme koskevat monet lait ja määräykset, joiden noudattaminen toiminnassamme on minimivaatimus. 
 • Myös yhteiskunnan tukea saavan asuntokantamme osalta noudatamme tarkasti normeja ja viranomaisohjeita. 
 • Säännösten noudattamiseen kuuluu myös markkinaehtoperiaatteen mukainen siirtohinnoittelu. 
 • Jokaisen työtekijän edellytetään toimivan työtehtäviinsä vaikuttavien lakien ja määräysten mukaisesti. Ymmärrämme, että lakien ja määräysten noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia henkilö- ja yrityskohtaisia seurauksia. 

Raportoimme totuudenmukaisesti ja avoimesti

 • Raportoimme viranomaisille ja sidosryhmillemme toiminnastamme, taloudellisesta tilasta ja vastuullisuuden toteutumisesta voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. 
 • Taloudellisessa raportoinnissa noudatamme kaikissa yksiköissämme yhtenäisiä laskenta- ja raportointiperiaatteita sekä kansallista kirjanpitolainsäädäntöä. 
 • Toimitamme veroviranomaisille ajantasaiset ja asianmukaiset tiedot, joita tarvitaan verotuksen määrittämiseen oikein.  

Vältämme eturistiriitoja

 • Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava Avain Yhtiöt -konsernin etu. Työntekijät eivät koskaan saa käyttää asemaansa tai vaikutusvaltaansa muiden kuin Avain Yhtiöt -konsernin etujen ajamiseen. Päätökset eivät saa perustua henkilökohtaisiin suhteisiin tai painostukseen. 
 • Kaikkien työntekijöidemme on tunnistettava tilanteet, joissa on mahdollinen eturistiriita, ja vältettävä niitä. Autamme työntekijöitämme ohjein ja neuvoin tunnistamaan eturistiriitatilanteet. 
 • Kaikista eturistiriidoista tai niiden epäilyksistä on viipymättä ilmoitettava esimiehelle tai johtoryhmän jäsenelle. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.  

Kilpailemme rehdisti 

Kilpailemme reilusti ja eettisesti kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Uskomme avoimeen ja reiluun kilpailuun, emmekä tavoittele kilpailuetua lain vastaisin keinoin. 

Emme tee kilpailua rajoittavia sopimuksia emmekä harjoita kilpailua rajoittavaa toimintaa. Emme keskustele luottamuksellisista aiheista tai vaihda niihin liittyviä tietoja kilpailijoidemme kanssa. 

Kilpailijoiden kanssa solmittavien yhteyksien ja sopimusten sekä alan järjestöjen toimintaan osallistumisen tulee aina noudattaa kilpailuoikeuden säännöksiä. 

Lahjonta ja korruptio ovat yksiselitteisesti kiellettyjä 

Lahjonta ja korruptio ovat kaikissa muodoissaan ehdottomasti kiellettyjä. Emme koskaan tarjoa tai maksa lahjuksia. Emme myöskään koskaan pyydä tai ota vastaan lahjuksia.  

Emme vastaanota, pyydä tai tarjoa liiketoiminnassamme kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Kohtuullinen vieraanvaraisuus on sallittua. 

Kaiken toimintamme tulee olla lakien, hyvien tapojen ja liiketapaohjeidemme mukaista. Tarjouskilpailun aikana vältämme kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi vaikuttaa tilaajan päätöksentekoon. 

Petosten torjunta  

Emme hyväksy petollista käytöstä tai toimintaa, kuten kavalluksia, petoksia tai varkauksia. 

Viestimme sidosryhmillemme avoimesti 

Asukkaamme ovat Avain Yhtiöiden tärkein sidosryhmä. Tarjoamme asukkaillemme turvallisen ja terveellisen kodin sekä hinta-laatu-suhteeltaan parhaan asiakaskokemuksen. 

Viestimme asukkaillemme avoimesti ja totuudenmukaisesti. Noudatamme asianmukaisia lakeja, joissa säädetään asukashallinnosta ja tiedottamisesta tarkemmin. 

Julkaisemme sidosryhmillemme kaikki vaaditut tiedot täydellisesti ja oikea-aikaisesti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Haluamme olla asukkaillemme luotettava ja pitkäaikainen vuokranantaja tai omistaja. 

Noudatamme Hyvää vuokratapaa ja toimimme hyvän liiketavan sekä markkinointia ja mainontaa koskevien sääntöjen mukaisesti.  

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on rehellistä 

Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asukkaat, henkilöstö, omistajat ja rahoittajat, kumppanit, tavaran- ja palveluntoimittajat sekä julkiset tahot. 

Suhteemme sidosryhmiimme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti. 

Liiketapaohjeemme luo perustan yhteistyölle.  

Rakentamisessa ja korjaustoiminnassa edellytämme ammattitaitoista ja hyvää rakentamistapaa. 

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi kanssamme hyvää liiketoimintatapaa.  

Suojelemme yhtiön omaisuutta 

Pidämme huolta Avain Yhtiöiden omaisuudesta. 

Jokaisen työntekijämme on suojattava omaisuuttamme asianmukaisesti vahingoittumiselta, luvattomalta käytöltä ja katoamiselta. 

Yhtiön omaisuutta ei saa käyttää ilman lupaa yhtiön ulkopuoliseen tarkoitukseen. 

Tieto on yhtiömme arvokasta omaisuutta. Suojelemme omistamamme tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta. 

Avain Yhtiöiden työntekijän työpanosta tai ammattitaitoa ei saa käyttää Avain Yhtiöiden etujen vastaisesti. 

Käsittelemme luottamuksellisesti myös tietoja, jotka asiakkaat, alihankkijat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanimme ovat haltuumme uskoneet. 

Salassapitovelvollisuus  

Säilytämme Avaimen ja sen liiketoimintakumppanien luottamukselliset tiedot luottamuksellisina. Kaikki työntekijät sitoutuvat pitämään salassa kaikki työtehtävissään tietoonsa saamansa luottamukselliset tiedot. Luottamuksellisia tietoja käytetään vain laillisiin liiketoimintatarkoituksiin.  

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa 

Kunnioitamme nykyisten, entisten ja tulevien asiakkaidemme, työtekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä. 

Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja luottamuksellisesti ja tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten sekä Avain Yhtiöiden tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusten mukaisesti. 

Liiketapaohjeen noudattaminen 

Tämä liiketapaohje on jaettu jokaiselle Avain Yhtiöiden työntekijälle ja se on nähtävillä Avain Yhtiöiden internetsivuilla. Lisäksi siitä järjestetään säännöllisesti koulutusta henkilöstölle ja uusien työntekijöiden perehdytys sisältää tutustumisen tähän liiketapaohjeeseen. 

Lakien, tämän liiketapaohjeen tai muiden yrityksen sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa kurinpitotoimiin. Mahdolliset seuraamukset vaihtelevat huomautuksesta irtisanomiseen. 

Avain Yhtiöt -konsernin koko henkilökunta on velvollinen noudattamaan tätä liiketapaohjetta. 

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiössämme ja sen liiketoiminnassa. Pidämme arvossa rehellisyyttä ja kaikkien sidosryhmiemme kunnioitusta. 

Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme. Voit ilmoittaa esimiehellesi, johtoryhmän jäsenelle tai työsuojeluvaltuutetulle epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai asiasta, mikä ei mielestäsi noudata yhtiömme liiketapaohjetta ja käytäntöjä. Vilpittömin aikein rikkomuksesta ilmoittaneelle henkilölle ei koidu asiasta minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia. 

Valvonta

Kaikki epäilyt näiden eettisten periaatteiden, sisäisten sääntöjen tai lakien ja määräysten rikkomisesta tutkitaan. Tutkinnan tulosten perusteella ryhdytään asianmukaisiin korjaaviin ja kurinpidollisiin toimiin, joita voivat olla varoituksen antaminen ja vakavissa tapauksissa työsuhteen irtisanominen. Kaikki epäilyt rikollisesta toiminnasta ilmoitetaan asianmukaisille viranomaisille.