Avainrekisteri

Avainrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Avain Yhtiöt Oy
(y-tunnus: 1951766-7)
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki
Puh. 020 7624 700

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kiinteistöjohtaja
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki
Puh. 020 7624 700
info@avainyhtiot.fi

3. Rekisterin nimi

Sähköinen avainten käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Avainlainojen ylläpito ja rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot avainten luovutuksista
– avaimen haltijan nimi ja osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot
– luovutus- ja palautuspäivämäärä

Kiinteistöjen ovien kulkutiedot
– avaintunnistetieto
– päivämäärä ja kellonaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään avainten luovutuksen yhteydessä kerätyt tiedot, kiinteistöjen ovien lukijoista kerättävät kulkutiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Avain yhtiöiden ulkopuolelle.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.